Friday, November 30, 2012

Learning English Idioms is the great way to improve your English knowledge. One of the benefits that you will be more intelligent of English language using. You have ability to read and to write English in the more naturally and smarter mind. For example, you will understand easily the meaning of this idiom "What comes around goes around". By contrast you will be getting in stuck of meaning. Next, you are also able to speak and to listen in the smooth way by using idioms. There are more of idioms that you will be heard in the lectures, the magazines or the conversations on the radio. In the other hand, you will be misunderstood without knowing English Idioms in the time of communication. So, remember that you don't have time to ask the partner again about what they said. At last, learning English Idioms as soon as possible. The more you know about the English idioms, the more you understand well the culture and language using.

A clear conscience fears no false accusation Cây to không sợ gió
A flow will have an ebb Sông có khúc, người có lúc
A rolling stone gathers no moss Một nghề thì sống, đống nghề thì chết
A small lake sinks the great ship Có chí thì nên
A word is enough to a wise Người khôn nói ít hiểu nhiều
Adversity brings wisdom Cái khó ló cái khôn
Beauty dies and fades away Cái nết đánh chết cái đẹp
Beauty is only skin deep Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Bite the hand that feeds Ăn cháo đá bát
Blood is much thicker than water. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Catch the bear before you sell his skin Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Constant dripping wears away stone Nước chảy đá mòn
Cut your coat according to your cloth Liệu cơm gắp mắm
Empty barrels make the most noise Thùng rỗng kêu to
Every dog has his day. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
For mad words, deaf ears. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Grasp all, lose all Tham thì thâm
Great minds think alike Chí lớn thường gặp nhau
Haste makes waste. Dục tốc bất đạt
If you play with fire you get burned Chơi dao có ngày đứt tay
It is the first step that costs Vạn sự khởi đầu nan
Laughter is the best medicine Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Like father, like son Cha nào, con nấy.
Losers are always in the wrong Thắng là vua, thua là giặc.
Man propose, god dispose Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Marriage are made in Heaven Hôn nhân là do trời định
Men make houses, Women make home Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm
Necessity knows no laws. Túng thế phải tùng quyền
Never write what you dare not sign Bút sa gà chết
No pains, No gains Tay làm hàm nhai
Nothing ventured, nothing gained Phi thương bất phú
Observations is the best teacher Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Once a thief, always a thief. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt
One false step leads to another Sai một ly đi một dặm.
One fences the tree one eats Ăn cây nào rào cây ấy
Out of sight, out of mind Xa mặt cách lòng
Prevention is better than cure Phòng bệnh hơn chữa bệnh
So many men, so many minds Chín người, mười ý.
So much to do, so little done. Lực bất tòng tâm.
Stronger by rice, daring by money Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
The best cloth may have a moth in it Có nằm trong chăn mới biết có rận
The rotten apple harms its neighbors Con sâu làm rầu nồi canh
Tit For Tat Ăn miếng trả miếng.
Travelling forms a young man Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
United we stand, divided we fall Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
What goes around comes around. Gậy ông đập lưng ông
When is Rome, do as the Romans do. Nhập gia tùy tục
When the cat is away, the mice will play Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
When the going gets tough, the tough gets going. Cùng tắc biến, biến tắc thông.
Where there's life, there's hope Còn nước còn tát
NhanDesign
http://nhandesign.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment