Thursday, January 1, 2015

Hãy nêu các dạng nước chảy thành không ngập qua đập tràn thành mỏng và phân tích khi nào thì đập tràn thành mỏng được gọi là đập tràn tiêu chuẩn?

0 comments:

Post a Comment